isString

obj isString boolNobuki Takayama 2020-11-24