popEnv

envlist popEnv
cf. pushEnvNobuki Takayama 2020-11-24