setAttribute

ob key value setAttribute new-obj 
Example: [(x-1) (y-1)] (gb) 1 setAttribute /ff setNobuki Takayama 2020-11-24